Tomasz Stelmach konsultant marketingu B2B

Poniższy Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza darmowej konsultacji określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z formularza dostępnego na stronie internetowej www.stelmach.marketing, w celu umówienia terminu przeprowadzenia bezpłatnej i niezobowiązującej rozmowy za pośrednictwem narzędzi do wideokonferencji internetowych jak np. MS Teams, Zoom, itp.

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz darmowej konsultacji – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.stelmach.marketing zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza darmowej konsultacji w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. Konsultant – Tomasz Stelmach prowadzący działalność wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 5311550780

II. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularz darmowej konsultacji”

 1. Dostęp do Formularza darmowej konsultacji nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Dostęp do Formularza darmowej konsultacji jest nieodpłatny.
 3. Formularz darmowej konsultacji jest udostępniony Użytkownikowi na czas nieoznaczony.

III. Warunki korzystania z „Formularza darmowej konsultacji” i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza darmowej konsultacji Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza darmowej konsultacji przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja przeprowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji do spotkać wideo przez Internet i trwająca nie więcej niż 60 minut.
 4. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Tomasz Stelmach zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

IV. Odpowiedzialność Konsultanta

 1. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej rozmowy.
 2. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Formularza darmowej konsultacji wynikający z przyczyn niezależnych od Konsultanta lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej stelmach.marketing.
 3. Konsultant zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.stelmach.marketing.
 4. Konsultant zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Konsultant zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną.

V. Przetwarzanie danych osobowych przez Sellwise

 1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Stelmach Mastto wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5311550780, REGON 388048575.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez wysłanie formularza.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie zamawianej usługi.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: tomasz@stelmach.marketing
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany powyżej jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.